2015-06-08

Program operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"

„Rewitalizacja  Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”
w ramach Programu Operacyjnego

"Infrastruktura i Środowisko"

priorytet XI tj. "Kultura i dziedzictwo kulturowe"
działanie 11.1 "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
o znaczeniu ponadregionalnym"

 

 

W dniu 10.08.2009 r. w Olsztynie Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Januszem Kijowskim Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, na dofinansowanie zadaniaRewitalizacja  Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;  priorytet XI tj. Kultura i dziedzictwo kulturowe; działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

 

Koszt całkowity inwestycji: 42.329.141,84 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 23.303.104,24 zł,

co stanowi 68,5130000142879%.

 

Przedmiotem zadania „Rewitalizacja  Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” będzie przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych w budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Realizacja projektu będzie miała wpływ na podniesienie atrakcyjności obiektu jako zabytku i instytucji kultury, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zwiększenia dostępu do kultury mieszkańców północno-wschodniej Polski.

W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących prac:

  1. Budowa  Sceny Margines.
  2. Nadbudowa i budowa łącznika między budynkiem głównym Teatru a budynkiem Studium Aktorskiego oraz remont dachu nad malarnią.
  3. Modernizacja Sceny Kameralnej wraz z zapleczem scenicznym.
  4. Restauracja Widowni Dużej Sceny i Foyer.
  5. Remont elewacji budynku, schodów wejściowych i ogrodzenie posesji.

 

Wkład własny do projektu w wysokości 18.472.168,00 zł jest dofinansowany ze środków Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

PROGRAM NA STRONIE MINISTERSTWA KULTURY I  DZIEDZICTWA NARODOWEGO  O PROGRAMIE

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się